Αρχική / Ασφάλεια των ασθενών

Ασφάλεια των ασθενών

Ασφάλεια των ασθενών

Βασικός πυλώνας της παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικής περίθαλψης από το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Σπάνια Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής αποτελεί η ασφάλεια των ασθενών και των οικείων τους.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ληφθεί μέτρα για την ελαχιστοποίηση των βλαβών που υφίστανται οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της υγειονομικής τους περίθαλψης, καθώς και για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 που έχουν προσαρμοσθεί- ενσωματωθεί στο Νόμο 4213/2013 (ΦΕΚ 261/09.12.2013).

 

Οι κύριοι στόχοι, που αφορούν στην ασφάλεια των ασθενών στο περιβάλλον της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής είναι:

  • Ταυτοποίηση του ασθενή σε κάθε στάδιο νοσηλείας- θεραπείας μέσα από την εφαρμογή μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης (barcode)
  • Βελτίωση της επικοινωνίας του προσωπικού
  • Χρήση φαρμάκων με ασφάλεια
  • Μείωση των βλαβών που σχετίζονται με κινδύνους από την παροχή υπηρεσιών υγείας
  • Πρόληψη και έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων
  • Προσδιορισμός άλλων κινδύνων για την ασφάλεια των ασθενών

Το προσωπικό του Κέντρου αποκτά τη συναίνεση του ασθενή (ή του νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) μετά από ενημέρωση, για διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη, ή παρέχει τη δυνατότητα άρνησης- ανάκλησης της συγκατάθεσης του ασθενή (ή του νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του)

 

Η παροχή υπηρεσιών υγείας στηρίζεται στην εφαρμογή πρωτοκόλλων και οδηγιών βάσει των διεθνώς αποδεκτών κανόνων και πρακτικών, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβάντων.

Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητου συμβάντος, αυτό καταγράφεται σε ειδικό έντυπο και τηρείται στον φάκελο του ασθενούς.

Ανεπιθύμητες ενέργειες που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων ή στη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων κοινοποιούνται στον ΕΟΦ, βάσει των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων για την φαρμακοεπαγρύπνηση και την υλικοεπαγρύπνηση.

Top