Αρχική / Ρευματολογικό – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Ρευματολογικό – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Μία διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας με χορηγούμενο από του στόματος nintedanib για τουλάχιστον 52 εβδομάδες σε ασθενείς με ‘Διάμεση Πνευμονοπάθεια σχετιζόμενη με Συστηματική Σκλήρυνση’ (ΣΣκ-ΔΠ) (199.214) Χορηγός Boehringer Ingelheim Ellas (Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Ανοιχτή μελέτη επέκτασης για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας του nintedanib σε ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια σχετιζόμενη με Συστηματική Σκλήρυνση. (199.225) Χορηγός Boehringer Ingelheim Ellas (Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης του υποδορίως με ενέσεις χορηγούμενου BI 655064, στη νεφρική ανταπόκριση μετά από ετήσια θεραπεία σε ασθενείς με ενεργό νεφρίτιδα του λύκου      ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά-Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης του ABT-494 με το Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα οι Οποίοι βρίσκονται υπό Σταθερή Δόση Συμβατικών Συνθετικών Τροποποιητικών της Νόσου Αντιρευματικών Φαρμάκων (csDMARD) και Έχουν Ανεπαρκή Ανταπόκριση ή Δυσανεξία σε Βιολογικούς DMARD (bDMARD) ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης της Μονοθεραπείας με ΑΒΤ-494 Άπαξ Ημερησίως και της Μονοθεραπείας με Μεθοτρεξάτη σε Συμμετέχοντες που Έχουν Λάβει στο Παρελθόν ΜΤΧ με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης της Μονοθεραπείας με ΑΒΤ-494 Άπαξ Ημερησίως και της Μονοθεραπείας με Μεθοτρεξάτη σε Συμμετέχοντες που Έχουν Λάβει στο Παρελθόν ΜΤΧ με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει το ABT-494 με Εικονικό Φάρμακο και με Αδαλιμουμάμπη σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα οι οποίοι Έχουν Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης σε Τουλάχιστον Ένα Μη Βιολογικό Τροποποιητικό της Νόσου Αντιρρευματικό Φάρμακο (DMARD) – SELECT – PsA 1 ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Μία Πολυκεντρική, Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη Μελέτη της Ετανερσέπτης και της Μεθοτρεξάτης σε Συνδυασμό ή ως Μονοθεραπεία σε Ασθενείς με Ψωριασική Αρθρίτιδα ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Μια διπλά τυφλή µελέτη τυχαιοποιημένης διακοπής της θεραπείας για την εκτίμηση της μονοθεραπείας με ετανερσέπτη έναντι μονοθεραπείας με μεθοτρεξάτη για τη διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή,  ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη  φάσης 3, παράλληλων ομάδων, ακολουθούμενη  από φάση δραστικής θεραπείας, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της απρεμιλάσης (CC-10004)  στη θεραπεία ασθενών με νόσο Behçet ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Αξιολόγηση του Stelara® (Ustekinumab) και των θεραπειών με παράγοντα αντι-TNFα σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα στην συνήθη ιατρική πρακτική.  Μια προοπτική κοόρτη παρατήρησης ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακοπολυκεντρική μελέτη του υποδόριου secukinumab (150 mg και 300 mg) σε προγεμισμένησύριγγα προκειμένου να καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα (συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της δομικής βλάβης), η ασφάλεια και η ανεκτικότητα της θεραπείας για έως και 2 χρόνια σε άτομα με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα (FUTURE 5) ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη με δραστική ουσία ελέγχου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην εβδομάδα 52 της υποδορίως χορηγούμενης μονοθεραπείας με σεκουκινουμάμπη (secukinumab) συγκριτικά με την υποδορίως χορηγούμενη μονοθεραπεία με ανταλιμουμάμπη (adalimumab) σε ασθενείς με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο πολυκεντρική μελέτη του υποδόριου secukinumab για την επίδειξη της αποτελεσματικότητας στη θεραπεία της ενθεσίτιδας στον Αχίλλειο τένοντα για έως και 1 έτος σε ενήλικες ασθενείς με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (axSpA) (ACHILLES) ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Μακροχρόνια εμπειρία με την υποδόρια (SC) χορήγηση αμπατασέπτης στην καθημερινή κλινική πρακτική (Long Term experience with abatacept SubCutaneous in routine clinic alpractice-ASCORE) ( Επιστημ. Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Σφηκάκης)

Μακροχρόνια, προοπτική μελέτη παρατήρησης για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες αναφορικά με τη διατήρηση, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, τον τρόπο θεραπείας, την ποιότητα ζωής και την αποδοτικότητα του secukinumab σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα ή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (SERENA) ( Επιστημ. Υπεύθυνος Αν. Καθ. Μ. Τεκτονίδου)

Οι επιδράσεις της γκολιμουμάμπης με επίκεντρο στις εκβάσεις των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στην Ελλάδα ( Go-Q Study) ( Επιστημ. Υπεύθυνος Αν. Καθ. Μ. Τεκτονίδου)

Οι επιδράσεις της γκολιμουμάμπης στην παραγωγικότητα στην εργασία και την ποιότητα ζωής σε εργασιακά ενεργούς ασθενείς με Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (ΑΣ), Αξονική Σπονδυλοαρθρίτιδα χωρίς ακτινολογικά ευρήματα (NR-Αξονική ΣπΑ) και ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) στην Ελλάδα. ( GO –UP) ( Επιστημ. Υπεύθυνος Αν. Καθ. Μ. Τεκτονίδου)

Mελέτη καταγραφής GRegistry σχετικά με τη χορήγηση Bosentan (Klimurtan) σε ασθενείς με συστηματικό σκληρόδερμα (χορηγεία της ELPEN)

Top